Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 
10
Dec
2011
Episode: Qing Wen - Water 
Learn Chinese - ChinesePod | 707 Episodes
Liked it:
---
<p>Qing Wen - Water</p>
<p><br /></p>
<p>: 学物理的,是吧?</p>
<p>xue2wu4li3de5,shi4 ba5?</p>
<p>Someone studying physics, right?</p>
<p> </p>
<p>: 河</p>
<p>he2</p>
<p>River.</p>
<p> </p>
<p>: 江</p>
<p>jiang1</p>
<p>River.</p>
<p> </p>
<p>: "江"呢,一般是比较大的。比如说长江。</p>
<p>"jiang1"ne5,yi1ban1shi4bi3jiao4da4de5.bi3ru2 shuo1Chang2jiang1.</p>
<p>"Jiang" is generally larger, e.g. the Yangtze River.</p>
<p> </p>
<p>: 在中国广东那里,有珠江。</p>
<p>zai4Zhong1guo2Guang3dong1na4li3,you3Zhu1jiang1.</p>
<p>In China's Guangdong there's the Pearl River.</p>
<p> </p>
<p>: 那上海的那个黄埔江很小啊。</p>
<p>na4Shang4hai3de5na4ge5Huang2pu3jiang1hen3xiao3a5.</p>
<p>Shanghai's Huangpu River is very small.</p>
<p> </p>
<p>: 是中型的,也不是很小。</p>
<p>shi4zhong1xing2de5,ye3bu4shi4hen3xiao3.</p>
<p>It's medium sized. It's not very small.</p>
<p> </p>
<p>: 相比较来说,南方的一般叫做江,北方的一般叫做河。</p>
<p>xiang1bi3jiao4lai2shuo1,nan2fang1de5yi1ban1jiao4zuo4jiang1,bei3fang1de5yi1ban1jiao4zuo4he2.</p>
<p>Comparatively speaking, rivers in the south are called "jiang" and rivers in the north are called "he."</p>
<p> </p>
<p>: 比如黄河,我们说是中国的母亲河。</p>
<p>bi3ru2Huang2he2,wo3men5shuo1shi4Zhong1guo2de5mu3qin1he2.</p>
<p>Like the Yellow River. We say it's China's mother river.</p>
<p> </p>
<p>: 其实黄河很大的。</p>
<p>qi2shi2Huang2he2hen3da4de5.</p>
<p>Actually the Yellow River is very large.</p>
<p> </p>
<p>: 还有,好像外国的什么什么river,翻译到中文都变成河了。</p>
<p>hai2you3,hao3xiang4wai4guo2de5shen2me5shen2me5river,fan1yi4dao4Zhong1wen2dou1bian4cheng2he2le5.</p>
<p>Also, it seems that rivers from other countries are translated into Chinese as "he."</p>
<p> </p>
<p>: 密西西比河</p>
<p>Mi4xi1xi1bi3he2</p>
<p>Mississippi River.</p>
<p> </p>
<p>: 尼罗河</p>
<p>Ni2luo2he2</p>
<p>Nile River.</p>
<p> </p>
<p>: 苏州河</p>
<p>Su1zhou1he2</p>
<p>Suzhou Creek.</p>
<p> </p>
<p>: 湖</p>
<p>hu2</p>
<p>Lake.</p>
<p> </p>
<p>: 那最有名的,中国的,应该是西湖。</p>
<p>na4zui4you3ming2de5,Zhong1guo2de5,ying1gai1shi4Xi1hu2.</p>
<p>The most famous one in China is probably the West Lake.</p>
<p> </p>
<p>: 杭州</p>
<p>Hang2zhou1</p>
<p>Hangzhou.</p>
<p> </p>
<p>: 美国和加拿大那里有很多湖。</p>
<p>Mei3guo2he2Jia1na2da4na4li3you3hen3duo1hu2.</p>
<p>America and Canada have a lot of lakes.</p>
<p> </p>
<p>: 伟大的湖</p>
<p>wei3da4de5hu2</p>
<p>Great Lakes.</p>
<p> </p>
<p>: 密歇根附近的湖。</p>
<p>Mi4xie1gen1fu4jin4de5hu2.</p>
<p>Lakes near Michigan.</p>
<p> </p>
<p>: Connie,你是浙江的。你们还有一个千岛湖。</p>
<p>Connie,ni3shi4Zhe4jiang1de5.ni3men5hai2you3yi1ge5Qian1dao3hu2.</p>
<p>Connie, you're from Zhejiang. You also have the 1000 Islands Lake.</p>
<p> </p>
<p>: 小溪</p>
<p>xiao3xi1</p>
<p>Stream.</p>
<p> </p>
<p>: 小河</p>
<p>xiao3he2</p>
<p>Creek.</p>
<p> </p>
<p>: 大海</p>
<p>da4hai3</p>
<p>Ocean.</p>
<p> </p>
<p>: 海</p>
<p>hai3</p>
<p>Sea.</p>
<p> </p>
<p>: 海洋</p>
<p>hai3yang2</p>
<p>Ocean.</p>
<p> </p>
<p>: 太平洋</p>
<p>Tai4ping2yang2</p>
<p>Pacific Ocean.</p>
<p> </p>
<p>: 大西洋</p>
<p>Da4xi1yang2</p>
<p>Atlantic Ocean.</p>
<p> </p>
<p>: 地中海</p>
<p>Di4zhong1hai3</p>
<p>Mediterranean Sea.</p>
<p> </p>
<p>: 地中海秃发</p>
<p>Di4zhong1hai3tu1fa4</p>
<p>Bald spot.</p>
<p> </p>
<p>: 死海</p>
<p>Si3hai3</p>
<p>Dead Sea.</p>
<p> </p>
<p>: 泉</p>
<p>quan2</p>
<p>Spring.</p>
<p> </p>
<p>: 山泉</p>
<p>shan1quan2</p>
<p>Mountain spring.</p>
<p> </p>
<p>: 温泉</p>
<p>wen1quan2</p>
<p>Hot spring.</p>
<p> </p>
<p>: 农夫山泉</p>
<p>Nong2fu1shan1quan2</p>
<p>Nongfu Spring.</p>
<p> </p>
<p>: 瀑布</p>
<p>pu4bu4</p>
<p>Waterfall.</p>
<p> </p>
<p>: 喷泉</p>
<p>pen1quan2</p>
<p>Fountain.</p>
<p> </p>
<p>: 欧洲有很多喷泉。</p>
<p>Ou1zhou1you3hen3duo1pen1quan2.</p>
<p>Europe has a lot of fountains.</p>
<p> </p>
<p>: 音乐喷泉</p>
<p>yin1yue4pen1quan2</p>
<p>Music fountain.</p>
<p> </p>
<p>: 冻</p>
<p>dong4</p>
<p>Frozen.</p>
<p> </p>
<p>: 冰</p>
<p>bing1</p>
<p>Freezing.</p>
<p> </p>
<p>: 小河结冰了。</p>
<p>xiao3he2jie2bing1le5.</p>
<p>The creek is frozen over.</p>
<p> </p>
<p>: 小河冻住了。</p>
<p>xiao3he2dong4zhu4le5.</p>
<p>The creek is frozen.</p>
<p> </p>
<p>: 融化</p>
<p>rong2hua4</p>
<p>Melt.</p>
<p> </p>
<p>: 沸腾</p>
<p>fei4teng2</p>
<p>Boil.</p>
<p> </p>
<p>: 沸腾鱼乡</p>
<p>Fei4teng2yu2xiang1</p>
<p>Boiled fish.</p>
<p> </p>
<p>: 煮饺子</p>
<p>zhu3 jiao3zi5</p>
<p>Boiled dumplings.</p>
<p> </p>
<p>: 水烧开了。</p>
<p>shui3shao1kai1le5.</p>
<p>The water is boiling.</p>
<p> </p>
<p>: "沸腾"是比较专业一点的。</p>
<p>"fei4teng2"shi4bi3jiao4zhuan1ye4yi1dian3de5.</p>
<p>"Fei teng" is a bit more specialized.</p>
<p> </p>
<p>: 蒸发</p>
<p>zheng1fa1</p>
<p>Evaporate.</p>
<p> </p>
<p>: 蒸气</p>
<p>zheng1qi4</p>
<p>Steam.</p>
<p> </p>
<p>: 变成蒸气了。</p>
<p>bian4cheng2zheng1qi4le5.</p>
<p>To become steam.</p>
<p> </p>
<p>: 水蒸气</p>
<p>shui3zheng1qi4</p>
<p>Water vapor.</p>
<p> </p>
<p>: 汗</p>
<p>han4</p>
<p>Sweat.</p>
<p> </p>
<p>: 流汗</p>
<p>liu2han4</p>
<p>To sweat.</p>
<p> </p>
<p>: 眼泪</p>
<p>yan3lei4</p>
<p>Tear.</p>
<p> </p>
<p>: 流泪</p>
<p>liu2lei4</p>
<p>To shed tears.</p>
<p> </p>
Link to this Episode
Promote this show on your site
Dailysplice_badge
 

 
Add Your Comment:
simple_captcha.jpg
(type the code from the image)
Please wait...