Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Learn Chinese - ChinesePod: Episodes

<p>Beijing Standard Time - The Fabulous Five</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Regardless</p>
<p><br /></p>
<p>: 你们同意也好,不同意也好,反正我就是要跟她结婚。</p>
<p>ni3men5tong2yi4ye3hao3,bu4tong2yi4ye3hao3,fan3zheng4wo3jiu4shi4yao4gen1ta1jie2hun1。</p>
<p>I'm marrying her whether you agree or disagree.</p>
<p> ...
<p>Newbie - Pandas in Chengdu</p>
<p><br /></p>
<p>A: 你去成都吗?</p>
<p>ni3qu4Cheng2du1ma5?</p>
<p>Are you going to Chengdu?</p>
<p> </p>
<p>B: 对,我去成都看大熊猫。</p>
<p>dui4,wo3qu4Cheng2du1kan4da4xiong2mao1。</p>
<p>Yeah, I'm going to Chengdu to see the ...
<p>Beijing Standard Time - Unique Professions (Part Two)</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - The Quick, Smooth 马</p>
<p><br /></p>
<p>: 马</p>
<p>ma3</p>
<p>Horse.</p>
<p> </p>
<p>: 马马虎虎</p>
<p>ma3ma3hu1hu1</p>
<p>So-so.</p>
<p> </p>
<p>: 马到成功</p>
<p>ma3dao4cheng2gong1</p>
<p>To smoothly achieve success.</p>
<p> </p>
<p>: 马上</p>
<p>ma3shang4</p>
<p>At ...
<p>Newbie - When and What Time?</p>
<p><br /></p>
<p>A: 你什么时候去香港?</p>
<p>ni3shen2me5 shi2hou5qu4Xiang1gang3?</p>
<p>When are you going to Hong Kong?</p>
<p> </p>
<p>B: 星期四。</p>
<p>xing1qi1si4。</p>
<p>Thursday.</p>
<p> </p>
<p>A: 星期四几点?</p>
<p>xing1qi1si4ji3 ...
<p>Beijing Standard Time - Unique Professions (Part One)</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - 看 You Dig It?</p>
<p><br /></p>
<p>: 看!</p>
<p>kan4!</p>
<p>Look!</p>
<p> </p>
<p>: 你看!</p>
<p>ni3kan4!</p>
<p>You look!</p>
<p> </p>
<p>: 快看!</p>
<p>kuai4kan4!</p>
<p>Look quick!</p>
<p> </p>
<p>: 看书</p>
<p>kan4shu1</p>
<p>To read a book.</p>
<p> ...
<p>Newbie - Say It Again, Please</p>
<p><br /></p>
<p>A: 这三个字念“出租车”。</p>
<p>zhe4san1ge5zi4nian4“chu1zu1che1”。</p>
<p>These three characters are read "chu zu che."</p>
<p> </p>
<p>B: 不好意思,请再说一遍。</p>
<p>bu4hao3yi4si5,qing3zai4shuo1yi1bian4。</p>
<p>Sorry, ...
<p>Beijing Standard Time - The Chinese Athletic System</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Petty Chicken Idioms</p>
<p><br /></p>
<p>: 鸡</p>
<p>ji1</p>
<p>Chicken.</p>
<p> </p>
<p>: 小肚鸡肠</p>
<p>xiao3du4ji1chang2</p>
<p>Petty and miserly.</p>
<p> </p>
<p>: 肚子,肠子</p>
<p>du4zi5,chang2zi5</p>
<p>Stomach and intestines.</p>
<p> </p>
<p>: ...
<p>Newbie - Do You Have Any Questions?</p>
<p><br /></p>
<p>A: 还有问题吗?</p>
<p>hai2you3wen4ti2ma5?</p>
<p>Any other questions?</p>
<p> </p>
<p>B: 老师,我有一个问题。</p>
<p>lao3shi1,wo3you3yi1ge5wen4ti2。</p>
<p>Teacher, I have a question.</p>
<p> </p>
<p>A: ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Wordplay</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Rules and Regulations</p>
<p><br /></p>
<p>: 比较客观的</p>
<p>bi3jiao4ke4guan1de5</p>
<p>Relatively objective.</p>
<p> </p>
<p>: 改变不了的</p>
<p>gai3bian4bu5liao3de5</p>
<p>Unable to be changed.</p>
<p> </p>
<p>: 自然规律</p>
<p>zi4ran2gui1lv4</p>
<p>Laws ...
<p>Newbie - Your Mandarin Is Really Good!</p>
<p><br /></p>
<p>A: 你的普通话真好。</p>
<p>ni3 de5pu3tong1hua4zhen1hao3。</p>
<p>Your Mandarin is really good.</p>
<p> </p>
<p>B: 哪里哪里。</p>
<p>na3li5na3li5。</p>
<p>You flatter me.</p>
<p> </p>
<p>A: 你学了多久?</p>
<p>ni3xue2le5duo1 ...
<p>Newbie - Which Character Is That?</p>
<p><br /></p>
<p>A: 你叫什么名字?</p>
<p>ni3jiao4shen2me5ming2zi5?</p>
<p>What's your name?</p>
<p> </p>
<p>B: 我叫“谢雨”。</p>
<p>wo3jiao4“Xie4 Yu3”。</p>
<p>My name is Xie Yu.</p>
<p> </p>
<p>A: 哪个“谢”?哪个“雨”?</p>
<p>na3 ...
<p>Beijing Standard Time - Superstitions and Urban Legends</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Ferocious Tiger Idioms</p>
<p><br /></p>
<p>: 成语</p>
<p>cheng2yu3</p>
<p>Idiom.</p>
<p> </p>
<p>: 跟动物有关的,而且是和老虎有关的。</p>
<p>gen1dong4wu4you3guan1de5,er2qie3shi4he2lao3hu3you3guan1de5。</p>
<p>Ones related to animals, and more ...
<p>Newbie - What Does This Word Mean?</p>
<p><br /></p>
<p>A: 老师,这个字怎么念?</p>
<p>lao3shi1,zhe4 ge5zi4zen3me5nian4?</p>
<p>Teacher, how do you read this character?</p>
<p> </p>
<p>B: “huǒ”。</p>
<p>“huǒ”。</p>
<p>"Huo."</p>
<p> </p>
<p>A: “火”是什么意思?</p>
<p>“huo3”shi4shen2me5yi4si5?</p>
<p>What ...
<p>Beijing Standard Time - An Insider's Insights into Chinese Tourism</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
Please wait...