Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Learn Chinese - ChinesePod: Episodes

<p>Qing Wen - "在 时间" and "中"</p>
<p><br /></p>
<p>: 在</p>
<p>zai4</p>
<p>at</p>
<p> </p>
<p>: 我在八点起床。</p>
<p>wo3zai4ba1dian3qi3chuang2。</p>
<p>I get up at 8 o'clock.</p>
<p> </p>
<p>: 他在周一说了这些话。</p>
<p>ta1zai4zhou1yi1shuo1le5zhe4xie1hua4。</p>
<p>He ...
<p>Qing Wen - Ways to Say "Stubborn"</p>
<p><br /></p>
<p>: 一根筋</p>
<p>yi1gen1jin1</p>
<p>inflexible</p>
<p> </p>
<p>: 你怎么回事?怎么老是一根筋地做事。</p>
<p>ni3zen3me5hui2shi4?zen3me5lao3shi5yi1gen1jin1de5zuo4shi4。</p>
<p>What's wrong with you? How ...
<p>Qing Wen - Which one is Which</p>
<p><br /></p>
<p>: 哪个</p>
<p>na3ge5</p>
<p>which one</p>
<p> </p>
<p>: 你说的是哪个单词?</p>
<p>ni3shuo1de5shi4na3ge5dan1ci2?</p>
<p>Which word are you saying?</p>
<p> </p>
<p>: 哪个人是新员工?</p>
<p>na3ge5ren2shi4xin1yuan2gong1?</p>
<p>Which ...
<p>Qing Wen - "Warm" and "Speechless"</p>
<p><br /></p>
<p>: 温暖</p>
<p>wen1nuan3</p>
<p>Warm</p>
<p> </p>
<p>: 上海的天气在五月份比较温暖。</p>
<p>Shang4hai3de5tian1qi4zai4wu3yue4fen4bi3jiao4wen1nuan3。</p>
<p>The weather in Shanghai in May is relatively warm.</p>
<p> ...
<p>Qing Wen - Goal!</p>
<p><br /></p>
<p>: 世界杯</p>
<p>shi4jie4bei1</p>
<p>The World Cup</p>
<p> </p>
<p>: 小组赛</p>
<p>xiao3zu3sai4</p>
<p>group stage</p>
<p> </p>
<p>: 淘汰赛</p>
<p>tao2tai4 sai4</p>
<p>knock-out stage</p>
<p> </p>
<p>: 热门</p>
<p>re4men2</p>
<p>favourite, ...
<p>Qing Wen - "Practice" Made Perfect</p>
<p><br /></p>
<p>: 练习小提琴。</p>
<p>lian4xi2xiao3ti2qin2。</p>
<p>practice the violin</p>
<p> </p>
<p>: 练习拉小提琴。</p>
<p>lian4xi2la1xiao3ti2qin2。</p>
<p>practice playing the violin</p>
<p> </p>
<p>: 练习汉语。</p>
<p>lian4xi2han4yu3。</p>
<p>practice ...
<p>Qing Wen - Do Your Measure Words Measure Up?</p>
<p><br /></p>
<p>: 一封信,一封电报,一封邮件。</p>
<p>yi1feng1xin4,yi1feng1dian4bao4,yi1feng1you2jian4。</p>
<p>a letter, a telegram, a piece of mail</p>
<p> </p>
<p>: 一首歌,一首诗,一首曲子。</p>
<p>yi1shou3ge1,yi1shou3shi1,yi1shou3qu3zi3。</p>
<p>a ...
<p>Qing Wen - Sorting Out the Situation</p>
<p><br /></p>
<p>: 状态:他今天的状态不好,只得了第五名。</p>
<p>zhuang4tai4:ta1jin1tian1de5zhuang4tai4bu4 hao3,zhi3de2 le5di4wu3ming2。</p>
<p>state: He is in a bad state today. He only got fifth place.</p>
<p> ...
<p>Qing Wen - You Can Handle the Truth</p>
<p><br /></p>
<p>: 说实话</p>
<p>shuo1 shi2hua4</p>
<p>to tell the truth</p>
<p> </p>
<p>: 老实说</p>
<p>lao3shi5 shuo1</p>
<p>speaking truthfully</p>
<p> </p>
<p>: 说实话,我真的已经没有办法了。</p>
<p>shuo1 shi2hua4,wo3zhen1de5yi3jing1mei2you3 ...
<p>Qing Wen - Documents, Documents, Documents</p>
<p><br /></p>
<p>: 表:申请表,工作表</p>
<p>biao3:shen1qing3biao3,gong1zuo4biao3</p>
<p>form, sheet: application form, worksheet</p>
<p> </p>
<p>: 单:存款单,报销单,成绩单</p>
<p>dan1:cun2kuan3dan1,bao4xiao1dan1,cheng2ji4dan1</p>
<p>slip, ...
<p>Qing Wen - Dealing with Regrets</p>
<p><br /></p>
<p>: 后悔</p>
<p>hou4hui3</p>
<p>to regret (something that the speaker has done)</p>
<p> </p>
<p>: 做了一件事情以后,觉得当时自己做错了,希望自己没有做。</p>
<p>zuo4le5yi1 jian4shi4qing2yi3hou4,jue2de5dang1shi2zi4ji3zuo4cuo4 ...
<p>Qing Wen - Persuasion</p>
<p><br /></p>
<p>: 说服</p>
<p>shuo1fu2</p>
<p>to persuade, convince</p>
<p> </p>
<p>: 别人不愿意或者不想做的事,你通过说话来改变他的主意。</p>
<p>bie2ren2bu4 yuan4yi4huo4 zhe3bu4 xiang3zuo4de5shi4,ni3tong1guo4shuo1hua4lai2gai3bian4ta1 ...
<p>Qing Wen - Taking Advantage</p>
<p><br /></p>
<p>: 优点:一个人或者一个东西好的地方。</p>
<p>you1dian3:yi1 ge5 ren2huo4 zhe3yi1ge4dong1xi5hao3 de5di4fang5。</p>
<p>yōudiǎn: the good aspect of someone or something</p>
<p> </p>
<p>: ChinesePod的优点是很方便。</p>
<p>Chinesepodde5you1dian3shi4hen3fang1bian4。</p>
<p>The ...
<p>Qing Wen - Toilet Time</p>
<p><br /></p>
<p>: 这个话题有点不好意思,但是很有用。</p>
<p>zhe4 ge5hua4ti2you3dian3rbu4hao3yi4si5,dan4shi4hen3 you3yong4。</p>
<p>This topic is a bit embarrassing, but it's very useful.</p>
<p> </p>
<p>: “厕所”是我们用得最多的,它是很普通的说法。</p>
<p>“ce4suo3”shi4wo3men5yong4de5zui4duo1de,ta1shi4hen3pu3tong1de5shuo1fa5。</p>
<p>We ...
<p>News and Features - Videographers Needed</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - So Many Sayings!</p>
<p><br /></p>
<p>: 成语</p>
<p>cheng2yu3</p>
<p>a fixed expression related to historical events</p>
<p> </p>
<p>: 乱七八糟</p>
<p>luan4qi1ba1zao1</p>
<p>extremely messy</p>
<p> </p>
<p>: 望梅止渴</p>
<p>wang4mei2zhi3ke3</p>
<p>to give ...
<p>Qing Wen - Words in the North and South</p>
<p><br /></p>
<p>: 这个词语我没有听到过。</p>
<p>zhe4 ge5ci2yu3wo3mei2you3ting1dao4 guo5。</p>
<p>I've never heard this word before.</p>
<p> </p>
<p>: 我们今天讨论的,包括ChinesePod用的,都是普通话。</p>
<p>wo3men5jin1tian1tao3lun4de5,bao1kuo4Chinesepodyong4de5,dou1shi4pu3tong1hua4。</p>
<p>Everything ...
<p>Qing Wen - Approximate Numbers - Part 2</p>
<p><br /></p>
<p>: 但是中国人说“两”的时候,经常是约数。</p>
<p>dan4shi4Zhong1guo2ren2shuo1“liang3”de5 shi2hou5,jing1chang2shi4yue1shu4。</p>
<p>However, when Chinese people say “liǎng”, it's often an approximate ...
<p>Beijing Standard Time - Time to Get Married - Part 2</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Approximate Numbers - Part 1</p>
<p><br /></p>
<p>: 它们都是约数。</p>
<p>ta1men5dou1shi4yue1shu4。</p>
<p>They are all approximate numbers.</p>
<p> </p>
<p>: “几”的前面可以用数字,也可以不用数字。</p>
<p>“ji3”de5qian2mian5ke3yi3yong4shu4zi4,ye3ke3yi3bu4yong4shu4zi4。</p>
<p>A ...
Please wait...