Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Learn Chinese - ChinesePod: Episodes

<p>Qing Wen - Words in the North and South</p>
<p><br /></p>
<p>: 这个词语我没有听到过。</p>
<p>zhe4 ge5ci2yu3wo3mei2you3ting1dao4 guo5。</p>
<p>I've never heard this word before.</p>
<p> </p>
<p>: 我们今天讨论的,包括ChinesePod用的,都是普通话。</p>
<p>wo3men5jin1tian1tao3lun4de5,bao1kuo4Chinesepodyong4de5,dou1shi4pu3tong1hua4。</p>
<p>Everything ...
<p>Qing Wen - Approximate Numbers - Part 2</p>
<p><br /></p>
<p>: 但是中国人说“两”的时候,经常是约数。</p>
<p>dan4shi4Zhong1guo2ren2shuo1“liang3”de5 shi2hou5,jing1chang2shi4yue1shu4。</p>
<p>However, when Chinese people say “liǎng”, it's often an approximate ...
<p>Beijing Standard Time - Time to Get Married - Part 2</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Approximate Numbers - Part 1</p>
<p><br /></p>
<p>: 它们都是约数。</p>
<p>ta1men5dou1shi4yue1shu4。</p>
<p>They are all approximate numbers.</p>
<p> </p>
<p>: “几”的前面可以用数字,也可以不用数字。</p>
<p>“ji3”de5qian2mian5ke3yi3yong4shu4zi4,ye3ke3yi3bu4yong4shu4zi4。</p>
<p>A ...
<p>News and Features - Waygo App</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Surname Surprises</p>
<p><br /></p>
<p>: 今天的多音字有一个特点。它是在做姓氏的时候,读音不一样。</p>
<p>jin1tian1de5duo1yin1zi4you3yi1ge4te4dian3。ta1shi4zai4zuo4xing4shi4de5 shi2hou5,du2yin1bu4 yi1yang4。</p>
<p>Today's polyphonic characters ...
<p>Qing Wen - Immediate Solutions</p>
<p><br /></p>
<p>: 马上</p>
<p>ma3shang4</p>
<p>soon, immediately</p>
<p> </p>
<p>: 我马上就去。</p>
<p>wo3ma3shang4jiu4qu4。</p>
<p>I'll go over soon.</p>
<p> </p>
<p>: 马上有钱。</p>
<p>ma3shang4you3qian2。</p>
<p>May you be ...
<p>Beijing Standard Time - Time to Get Married - Part 1</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - The Many Ways of 长, 好 and 数</p>
<p><br /></p>
<p>: 今天我们又有一个多音字的单元。</p>
<p>jin1tian1wo3men5you4you3yi1ge4duo1yin1zi4de5dan1yuan2。</p>
<p>Today we are going to do another lesson on duōyīnzì.</p>
<p> </p>
<p>: 因为它们的读音和它们的词性有关系。</p>
<p>yin1wei4ta1men5 ...
<p>Qing Wen - Syllables and Verbs</p>
<p><br /></p>
<p>: 在中文里面叫“单音节”和“双音节”。</p>
<p>zai4Zhong1wen2li3mian4jiao4“dan1yin1jie2”he2“shuang1yin1jie2”。</p>
<p>In Chinese, they are called “dānyīnjié” and “shuāngyīnjié”.</p>
<p> ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Opera</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - A Hands On Approach</p>
<p><br /></p>
<p>: 因为我们前几天翻译的时候,发现有这个问题。</p>
<p>yin1wei4wo3men5qian2ji3tian1fan1yi4de5 shi2hou5,fa1xian4you3zhe4 ge5wen4ti2。</p>
<p>While we were translating recently, we discovered these problems.</p>
<p> ...
<p>Qing Wen - The “然” Around</p>
<p><br /></p>
<p>: 很吃惊,没有想到。</p>
<p>hen3chi1jing1,mei2you3xiang3dao4。</p>
<p>very surprising, unexpected</p>
<p> </p>
<p>: 他竟然不认识Tom Hanks。</p>
<p>ta1jing4ran2bu4 ren4shi5Tom Hanks。</p>
<p>He really doesn't ...
<p>Beijing Standard Time - Park Activities in China</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - The Right Way to 教</p>
<p><br /></p>
<p>: 多音字,就是有两个或者两个以上的读音。</p>
<p>duo1yin1zi4,jiu4shi4you3liang3ge4huo4 zhe3liang3ge4yi3shang4de5du2yin1。</p>
<p>A homograph is a character that has two or more pronunciations.</p>
<p> </p>
<p>: ...
<p>Qing Wen - Where Is The 在 At?</p>
<p><br /></p>
<p>: 非常简单</p>
<p>fei1chang2jian3dan1</p>
<p>very simple</p>
<p> </p>
<p>: 都说完了。</p>
<p>dou1shuo1wan2 le5。</p>
<p>Everything has been talked about.</p>
<p> </p>
<p>: 什么时候“在”在action的前面。</p>
<p>shen2me5 ...
<p>Beijing Standard Time - Spring Festival Plants</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Help!</p>
<p><br /></p>
<p>: 你可以帮我吗?</p>
<p>ni3ke3yi3bang1wo3ma5?</p>
<p>Can you help me?</p>
<p> </p>
<p>: 孩子帮妈妈做家务。</p>
<p>hai2zi5bang1ma1ma5zuo4 jia1wu4。</p>
<p>The child helped his mother do housework.</p>
<p> </p>
<p>: 我帮你学中文。</p>
<p>wo3bang1ni3xue2Zhong1wen2。</p>
<p>I'll ...
<p>Qing Wen - Saying the Right Things - Bad Times</p>
<p><br /></p>
<p>: 怎么安慰他们?</p>
<p>zen3me5an1wei4ta1men5?</p>
<p>How can you comfort them?</p>
<p> </p>
<p>: 你的朋友生病了,你可以说:好好休息,照顾好自己。</p>
<p>ni3 de5peng2you5sheng1bing4le5,ni3ke3yi3shuo1:hao3hao1 ...
<p>Beijing Standard Time - 100 Episodes Special</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
Please wait...