Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Learn Chinese - ChinesePod: Episodes

<p>Qing Wen - Do Your Measure Words Measure Up?</p>
<p><br /></p>
<p>: 一封信,一封电报,一封邮件。</p>
<p>yi1feng1xin4,yi1feng1dian4bao4,yi1feng1you2jian4。</p>
<p>a letter, a telegram, a piece of mail</p>
<p> </p>
<p>: 一首歌,一首诗,一首曲子。</p>
<p>yi1shou3ge1,yi1shou3shi1,yi1shou3qu3zi3。</p>
<p>a ...
<p>Qing Wen - Sorting Out the Situation</p>
<p><br /></p>
<p>: 状态:他今天的状态不好,只得了第五名。</p>
<p>zhuang4tai4:ta1jin1tian1de5zhuang4tai4bu4 hao3,zhi3de2 le5di4wu3ming2。</p>
<p>state: He is in a bad state today. He only got fifth place.</p>
<p> ...
<p>Qing Wen - You Can Handle the Truth</p>
<p><br /></p>
<p>: 说实话</p>
<p>shuo1 shi2hua4</p>
<p>to tell the truth</p>
<p> </p>
<p>: 老实说</p>
<p>lao3shi5 shuo1</p>
<p>speaking truthfully</p>
<p> </p>
<p>: 说实话,我真的已经没有办法了。</p>
<p>shuo1 shi2hua4,wo3zhen1de5yi3jing1mei2you3 ...
<p>Qing Wen - Documents, Documents, Documents</p>
<p><br /></p>
<p>: 表:申请表,工作表</p>
<p>biao3:shen1qing3biao3,gong1zuo4biao3</p>
<p>form, sheet: application form, worksheet</p>
<p> </p>
<p>: 单:存款单,报销单,成绩单</p>
<p>dan1:cun2kuan3dan1,bao4xiao1dan1,cheng2ji4dan1</p>
<p>slip, ...
<p>Qing Wen - Dealing with Regrets</p>
<p><br /></p>
<p>: 后悔</p>
<p>hou4hui3</p>
<p>to regret (something that the speaker has done)</p>
<p> </p>
<p>: 做了一件事情以后,觉得当时自己做错了,希望自己没有做。</p>
<p>zuo4le5yi1 jian4shi4qing2yi3hou4,jue2de5dang1shi2zi4ji3zuo4cuo4 ...
<p>Qing Wen - Persuasion</p>
<p><br /></p>
<p>: 说服</p>
<p>shuo1fu2</p>
<p>to persuade, convince</p>
<p> </p>
<p>: 别人不愿意或者不想做的事,你通过说话来改变他的主意。</p>
<p>bie2ren2bu4 yuan4yi4huo4 zhe3bu4 xiang3zuo4de5shi4,ni3tong1guo4shuo1hua4lai2gai3bian4ta1 ...
<p>Qing Wen - Taking Advantage</p>
<p><br /></p>
<p>: 优点:一个人或者一个东西好的地方。</p>
<p>you1dian3:yi1 ge5 ren2huo4 zhe3yi1ge4dong1xi5hao3 de5di4fang5。</p>
<p>yōudiǎn: the good aspect of someone or something</p>
<p> </p>
<p>: ChinesePod的优点是很方便。</p>
<p>Chinesepodde5you1dian3shi4hen3fang1bian4。</p>
<p>The ...
<p>Qing Wen - Toilet Time</p>
<p><br /></p>
<p>: 这个话题有点不好意思,但是很有用。</p>
<p>zhe4 ge5hua4ti2you3dian3rbu4hao3yi4si5,dan4shi4hen3 you3yong4。</p>
<p>This topic is a bit embarrassing, but it's very useful.</p>
<p> </p>
<p>: “厕所”是我们用得最多的,它是很普通的说法。</p>
<p>“ce4suo3”shi4wo3men5yong4de5zui4duo1de,ta1shi4hen3pu3tong1de5shuo1fa5。</p>
<p>We ...
<p>News and Features - Videographers Needed</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - So Many Sayings!</p>
<p><br /></p>
<p>: 成语</p>
<p>cheng2yu3</p>
<p>a fixed expression related to historical events</p>
<p> </p>
<p>: 乱七八糟</p>
<p>luan4qi1ba1zao1</p>
<p>extremely messy</p>
<p> </p>
<p>: 望梅止渴</p>
<p>wang4mei2zhi3ke3</p>
<p>to give ...
<p>Qing Wen - Words in the North and South</p>
<p><br /></p>
<p>: 这个词语我没有听到过。</p>
<p>zhe4 ge5ci2yu3wo3mei2you3ting1dao4 guo5。</p>
<p>I've never heard this word before.</p>
<p> </p>
<p>: 我们今天讨论的,包括ChinesePod用的,都是普通话。</p>
<p>wo3men5jin1tian1tao3lun4de5,bao1kuo4Chinesepodyong4de5,dou1shi4pu3tong1hua4。</p>
<p>Everything ...
<p>Qing Wen - Approximate Numbers - Part 2</p>
<p><br /></p>
<p>: 但是中国人说“两”的时候,经常是约数。</p>
<p>dan4shi4Zhong1guo2ren2shuo1“liang3”de5 shi2hou5,jing1chang2shi4yue1shu4。</p>
<p>However, when Chinese people say “liǎng”, it's often an approximate ...
<p>Beijing Standard Time - Time to Get Married - Part 2</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Approximate Numbers - Part 1</p>
<p><br /></p>
<p>: 它们都是约数。</p>
<p>ta1men5dou1shi4yue1shu4。</p>
<p>They are all approximate numbers.</p>
<p> </p>
<p>: “几”的前面可以用数字,也可以不用数字。</p>
<p>“ji3”de5qian2mian5ke3yi3yong4shu4zi4,ye3ke3yi3bu4yong4shu4zi4。</p>
<p>A ...
<p>News and Features - Waygo App</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Surname Surprises</p>
<p><br /></p>
<p>: 今天的多音字有一个特点。它是在做姓氏的时候,读音不一样。</p>
<p>jin1tian1de5duo1yin1zi4you3yi1ge4te4dian3。ta1shi4zai4zuo4xing4shi4de5 shi2hou5,du2yin1bu4 yi1yang4。</p>
<p>Today's polyphonic characters ...
<p>Qing Wen - Immediate Solutions</p>
<p><br /></p>
<p>: 马上</p>
<p>ma3shang4</p>
<p>soon, immediately</p>
<p> </p>
<p>: 我马上就去。</p>
<p>wo3ma3shang4jiu4qu4。</p>
<p>I'll go over soon.</p>
<p> </p>
<p>: 马上有钱。</p>
<p>ma3shang4you3qian2。</p>
<p>May you be ...
<p>Beijing Standard Time - Time to Get Married - Part 1</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - The Many Ways of 长, 好 and 数</p>
<p><br /></p>
<p>: 今天我们又有一个多音字的单元。</p>
<p>jin1tian1wo3men5you4you3yi1ge4duo1yin1zi4de5dan1yuan2。</p>
<p>Today we are going to do another lesson on duōyīnzì.</p>
<p> </p>
<p>: 因为它们的读音和它们的词性有关系。</p>
<p>yin1wei4ta1men5 ...
<p>Qing Wen - Syllables and Verbs</p>
<p><br /></p>
<p>: 在中文里面叫“单音节”和“双音节”。</p>
<p>zai4Zhong1wen2li3mian4jiao4“dan1yin1jie2”he2“shuang1yin1jie2”。</p>
<p>In Chinese, they are called “dānyīnjié” and “shuāngyīnjié”.</p>
<p> ...
Please wait...