Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Learn Chinese - ChinesePod: Episodes

<p>Beijing Standard Time - Spring Festival Plants</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Help!</p>
<p><br /></p>
<p>: 你可以帮我吗?</p>
<p>ni3ke3yi3bang1wo3ma5?</p>
<p>Can you help me?</p>
<p> </p>
<p>: 孩子帮妈妈做家务。</p>
<p>hai2zi5bang1ma1ma5zuo4 jia1wu4。</p>
<p>The child helped his mother do housework.</p>
<p> </p>
<p>: 我帮你学中文。</p>
<p>wo3bang1ni3xue2Zhong1wen2。</p>
<p>I'll ...
<p>Qing Wen - Saying the Right Things - Bad Times</p>
<p><br /></p>
<p>: 怎么安慰他们?</p>
<p>zen3me5an1wei4ta1men5?</p>
<p>How can you comfort them?</p>
<p> </p>
<p>: 你的朋友生病了,你可以说:好好休息,照顾好自己。</p>
<p>ni3 de5peng2you5sheng1bing4le5,ni3ke3yi3shuo1:hao3hao1 ...
<p>Beijing Standard Time - 100 Episodes Special</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Saying the Right Things - Good Times</p>
<p><br /></p>
<p>: 在一些很开心的时候,应该怎么说。</p>
<p>zai4yi1xie1hen3kai1xin1de5 shi2hou5,ying1gai1zen3me5 shuo1。</p>
<p>During happy times, you should say it this way.</p>
<p> </p>
<p>: 你要祝贺他们,恭喜他们!</p>
<p>ni3yao4zhu4he4ta1men5,gong1xi3ta1men5!</p>
<p>You ...
<p>Qing Wen - 2013 Chinese Internet Buzzwords</p>
<p><br /></p>
<p>: 土豪</p>
<p>tu3hao2</p>
<p>nouveau riche</p>
<p> </p>
<p>: 那里住着很多土豪。</p>
<p>na4li3zhu4 zhe5hen3duo1tu3hao2。</p>
<p>A lot of nouveau riche live there.</p>
<p> </p>
<p>: 土豪,我们做朋友吧!</p>
<p>tu3hao2,wo3men5zuo4 ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Games Part 2: Cards and Dice</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - In Praise of Praise!</p>
<p><br /></p>
<p>: 表扬</p>
<p>biao3yang2</p>
<p>to praise (an action, something someone has done)</p>
<p> </p>
<p>: 今天我帮奶奶洗衣服了,奶奶表扬了我。</p>
<p>jin1tian1wo3bang1nai3nai5xi3yi1fu5le5,nai3nai5biao3yang2le5wo3。</p>
<p>Today ...
<p>Qing Wen - Useful Usages</p>
<p><br /></p>
<p>: 利用</p>
<p>li4yong4</p>
<p>to use</p>
<p> </p>
<p>: 我们要合理利用资源,不能浪费。</p>
<p>wo3men5yao4he2li3li4yong4zi1yuan2,bu4neng2lang4fei4。</p>
<p>We need to use resources sensibly. We can't waste them.</p>
<p> ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Games Part 1: Board Games</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Making the Cut</p>
<p><br /></p>
<p>: 切</p>
<p>qie1</p>
<p>to cut</p>
<p> </p>
<p>: 切菜</p>
<p>qie1cai4</p>
<p>to cut vegetables</p>
<p> </p>
<p>: 切肉</p>
<p>qie1rou4</p>
<p>to cut meat</p>
<p> </p>
<p>: 切水果</p>
<p>qie1shui3guo3</p>
<p>to cut fruit</p>
<p> ...
<p>News and Features - Chinese Graded Readers and ACTFL</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Time to Perform</p>
<p><br /></p>
<p>: 表演</p>
<p>biao3yan3</p>
<p>to perform (music, or in a theatrical performance, movie, etc.), peformance</p>
<p> </p>
<p>: 我给大家表演一个魔术,好不好?</p>
<p>wo3gei3da4jia1biao3yan3yi1ge4mo2shu4,hao3 bu5 hao3?</p>
<p>I'll ...
<p>Qing Wen - Listen Up, Foreigners!</p>
<p><br /></p>
<p>: 外国人</p>
<p>wai4guo2ren2</p>
<p>foreigner</p>
<p> </p>
<p>: 这个词比较中性。</p>
<p>zhe4 ge4ci2bi3jiao4zhong1xing4。</p>
<p>This word is pretty neutral.</p>
<p> </p>
<p>: 老外</p>
<p>lao3wai4</p>
<p>foreigner</p>
<p> ...
<p>Beijing Standard Time - CCP Political Slogans</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - An I for an I</p>
<p><br /></p>
<p>: 老子</p>
<p>lao3zi5</p>
<p>I (lǎozi, can be used by both men and women)</p>
<p> </p>
<p>: 老子</p>
<p>Lao3zi3</p>
<p>Lao Tzu (lǎozǐ)</p>
<p> </p>
<p>: 你知道老子是谁吗?</p>
<p>ni3zhi1dao4lao3zi5shi4shei2ma5?</p>
<p>Do ...
<p>Qing Wen - Taking on the Machines</p>
<p><br /></p>
<p>: 机器</p>
<p>ji1qi4</p>
<p>machine</p>
<p> </p>
<p>: 他们有一定的规律,但是有的也在这个规律之外。</p>
<p>ta1men5you3yi1ding4de5gui1lv4,dan4shi4you3de5ye3zai4zhe4 ge4gui1lv4zhi1wai4。</p>
<p>They ...
<p>Beijing Standard Time - A Brief History of Chinese Thought</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Telling Your 尽 Apart</p>
<p><br /></p>
<p>: 尽早</p>
<p>jin3zao3</p>
<p>as early as possible, as soon as possible</p>
<p> </p>
<p>: 这个很急,要尽早完成。</p>
<p>zhe4 ge4hen3ji2,yao4jin3zao3wan2cheng2。</p>
<p>This is very urgent. It needs to be completed ...
<p>Qing Wen - Groups, Associations and Foundations</p>
<p><br /></p>
<p>: 小组</p>
<p>xiao3zu3</p>
<p>group</p>
<p> </p>
<p>: 由几个人组成的。</p>
<p>you2ji3ge4ren2zu3cheng2de5。</p>
<p>formed by several people</p>
<p> </p>
<p>: 开会的时候,如果人很多,会分成不同的小组,一起讨论。</p>
<p>kai1hui4de5 ...
Please wait...