Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Learn Chinese - ChinesePod: Episodes

<p>Qing Wen - Giving Gifts in China</p>
<p><br /></p>
<p>: 谐音</p>
<p>xie2yin1</p>
<p>Similar sound.</p>
<p> </p>
<p>: 钟</p>
<p>zhong1</p>
<p>Clock.</p>
<p> </p>
<p>: 送终</p>
<p>song4zhong1</p>
<p>To pay one's last respects.</p>
<p> </p>
<p>: 最终</p>
<p>zui4zhong1</p>
<p>In ...
<p>Newbie - What to Expect</p>
<p><br /></p>
<p>: 普通话</p>
<p>pu3tong1hua4</p>
<p>Mandarin dialect.</p>
<p> </p>
<p>: 广东话</p>
<p>Guang3dong1hua4</p>
<p>Cantonese dialect.</p>
<p> </p>
<p>: 广东</p>
<p>Guang3dong1</p>
<p>Guangdong.</p>
<p> </p>
<p>: 广州</p>
<p>Guang3zhou1</p>
<p>Guangzhou.</p>
<p> ...
<p>News and Features - A Special Christmas Week</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Christmas in Chinese</p>
<p><br /></p>
<p>: 圣诞快乐!</p>
<p>Sheng4dan4kuai4le4!</p>
<p>Merry Christmas!</p>
<p> </p>
<p>: 我们在上海祝大家圣诞快乐!</p>
<p>wo3men5zai4Shang4hai3zhu4da4jia1Sheng4dan4kuai4le4!</p>
<p>We wish everyone a merry Christmas ...
<p>Newbie - Do You Like Shanghai?</p>
<p><br /></p>
<p>A: 你喜欢上海吗?</p>
<p>ni3xi3huan5Shang4hai3ma5?</p>
<p>Do you like Shanghai?</p>
<p> </p>
<p>B: 喜欢。你呢?</p>
<p>xi3huan5.ni3 ne5?</p>
<p>I like it. What about you?</p>
<p> </p>
<p>A: 我喜欢香港。</p>
<p>wo3xi3huan5Xiang1gang3.</p>
<p>I ...
<p>Beijing Standard Time - Traditional Food During the Spring Festival</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - An Improved Understanding of Improve</p>
<p><br /></p>
<p>: 主要是搭配不一样。</p>
<p>zhu3yao4shi4da1pei4bu4 yi1yang4.</p>
<p>The important thing is they accompany different things.</p>
<p> </p>
<p>: 提高</p>
<p>ti2gao1</p>
<p>Improve.</p>
<p> </p>
<p>: ...
<p>Newbie - When is Your Birthday?</p>
<p><br /></p>
<p>A: 你的生日是哪天?</p>
<p>ni3 de5sheng1ri4shi4nei3tian1?</p>
<p>What day is your birthday?</p>
<p> </p>
<p>B: 我的生日是四月三日。</p>
<p>wo3 de5sheng1ri4shi4si4yue4san1ri4.</p>
<p>My birthday is April 3rd.</p>
<p> ...
<p>Beijing Standard Time - The Spring Festival Beast and Firecrackers</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Water</p>
<p><br /></p>
<p>: 学物理的,是吧?</p>
<p>xue2wu4li3de5,shi4 ba5?</p>
<p>Someone studying physics, right?</p>
<p> </p>
<p>: 河</p>
<p>he2</p>
<p>River.</p>
<p> </p>
<p>: 江</p>
<p>jiang1</p>
<p>River.</p>
<p> </p>
<p>: "江"呢,一般是比较大的。比如说长江。</p>
<p>"jiang1"ne5,yi1ban1shi4bi3jiao4da4de5.bi3ru2 ...
<p>Beijing Standard Time - Red Envelopes During the Spring Festival</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Lucky and Unlucky Numbers in Chinese</p>
<p><br /></p>
<p>: 数字</p>
<p>shu4zi4</p>
<p>Number.</p>
<p> </p>
<p>: 吉利的和不吉利的数字。</p>
<p>ji2li4de5he2bu4ji2li4de5shu4zi4.</p>
<p>Lucky and unlucky numbers.</p>
<p> </p>
<p>: 8</p>
<p>ba1</p>
<p>Eight.</p>
<p> ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Couplets</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Essential Math Terms</p>
<p><br /></p>
<p>: 数学</p>
<p>shu4xue2</p>
<p>Math.</p>
<p> </p>
<p>: 经常不及格。</p>
<p>jing1chang2bu4ji2ge2.</p>
<p>I often don't pass the tests.</p>
<p> </p>
<p>: Connie呢?我觉得你的数学应该还不错。</p>
<p>Conniene5?wo3jue2de5ni3 ...
<p>Beijing Standard Time - Red Chinese Music</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - How to be Negative</p>
<p><br /></p>
<p>: 昨天没有下雨。</p>
<p>zuo2tian1mei2you3xia4yu3.</p>
<p>It didn't rain yesterday.</p>
<p> </p>
<p>: 我没有吃早饭。</p>
<p>wo3mei2you3chi1zao3fan4.</p>
<p>I didn't eat breakfast.</p>
<p> </p>
<p>: 他没有给我发短信。</p>
<p>ta1mei2you3gei3wo3fa1duan3xin4.</p>
<p>He ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Dialects (Part 2)</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - 一下,一会儿,and 一点儿</p>
<p><br /></p>
<p>: 一下</p>
<p>yi1xia4</p>
<p>Briefly.</p>
<p> </p>
<p>: 时间很短。</p>
<p>shi2jian1hen3duan3.</p>
<p>A very short amount of time.</p>
<p> </p>
<p>: 等我一下。</p>
<p>deng3wo3yi1xia4.</p>
<p>Wait for ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Dialects (Part 1)</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Measure Words for Animals</p>
<p><br /></p>
<p>: 动物</p>
<p>dong4wu4</p>
<p>Animal.</p>
<p> </p>
<p>: 量词</p>
<p>liang4ci2</p>
<p>Measure word.</p>
<p> </p>
<p>: 可以归类。</p>
<p>ke3yi3gui1lei4.</p>
<p>You can sort and categorize.</p>
<p> </p>
<p>: 只</p>
<p>zhi1</p>
<p>The ...
Please wait...