Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Learn Chinese - ChinesePod: Episodes

<p>Beijing Standard Time - A Tour of the Chinese Underworld (Part One)</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Onomatopoeias</p>
<p><br /></p>
<p>: 叫声</p>
<p>jiao4sheng1</p>
<p>Sound.</p>
<p> </p>
<p>: 象声词</p>
<p>xiang4sheng1ci2</p>
<p>Onomatopoeia.</p>
<p> </p>
<p>: 会看起来很生动。</p>
<p>hui4kan4 qi3lai2hen3sheng1dong4.</p>
<p>They appear very vivid.</p>
<p> ...
<p>News and Features - The ChinesePod Royal Sampler</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Salaries and Income</p>
<p><br /></p>
<p>: 工资</p>
<p>gong1zi1</p>
<p>Salary.</p>
<p> </p>
<p>: 你一个月工资多少?</p>
<p>ni3yi1ge5yue4gong1zi1duo1shao5?</p>
<p>How much is your monthly salary?</p>
<p> </p>
<p>: 是我定的。</p>
<p>shi4wo3ding4de5.</p>
<p>I ...
<p>Newbie - Cola and Milk Prices</p>
<p><br /></p>
<p>A: 可乐多少钱?</p>
<p>ke3le4duo1shao3 qian2?</p>
<p>How much is cola?</p>
<p> </p>
<p>B: 三块五。</p>
<p>san1kuai4wu3.</p>
<p>3.5 RMB.</p>
<p> </p>
<p>A: 牛奶呢?</p>
<p>niu2nai3ne5?</p>
<p>What about milk?</p>
<p> ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Chess</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Prices and Expenses</p>
<p><br /></p>
<p>: 价钱,代价,费用,成本</p>
<p>jia4qian5,dai4jia4,fei4yong4,cheng2ben3</p>
<p>Price, price, expenses, net cost.</p>
<p> </p>
<p>: 价钱,就是你买一件商品花的钱。</p>
<p>jia4qian5,jiu4shi4ni3mai3yi1jian4shang1pin3hua1de5qian2.</p>
<p>Price ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Empresses</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - International Currency</p>
<p><br /></p>
<p>: 钱</p>
<p>qian2</p>
<p>Money.</p>
<p> </p>
<p>: 货币</p>
<p>huo4bi4</p>
<p>Currency.</p>
<p> </p>
<p>: 人民币</p>
<p>Ren2min2bi4</p>
<p>RMB.</p>
<p> </p>
<p>: 在中文里面我们不会这样说。</p>
<p>zai4Zhong1wen2li3mian4wo3men5bu4hui4zhe4yang4shuo1.</p>
<p>In ...
<p>Beijing Standard Time - The One-Child Policy</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Family Member Terms of Address</p>
<p><br /></p>
<p>: 很麻烦</p>
<p>hen3ma2fan5</p>
<p>Very annoying.</p>
<p> </p>
<p>: 不同的称呼</p>
<p>bu4tong2de5cheng1hu5</p>
<p>Different terms of address.</p>
<p> </p>
<p>: 但是是很重要的。</p>
<p>dan4shi4shi4hen3zhong4yao4de5.</p>
<p>But ...
<p>Beijing Standard Time - The Spring Festival Gala</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - New Year's Well-Wishes</p>
<p><br /></p>
<p>: 我们要祝大家龙年快乐。</p>
<p>wo3men5yao4zhu4da4jia1long2nian2kuai4le4.</p>
<p>We'd like to wish everyone a happy year of the dragon.</p>
<p> </p>
<p>: 2012年是龙年。</p>
<p>er4 ling2 yi1 er4nian2shi4long2nian2.</p>
<p>2012 ...
<p>Beijing Standard Time - An Interview with Zhang Ayi</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Popular Slang from 2011</p>
<p><br /></p>
<p>: 那今天我们要讲的很多词,大家可能都没有听过。</p>
<p>na4jin1tian1wo3men5yao4jiang3de5hen3duo1ci2,da4jia1ke3neng2dou1mei2you3ting1guo5.</p>
<p>Today we're going to talk about a number of words; you may ...
<p>News and Features - ChinesePod Hall of Famers</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Old and New</p>
<p><br /></p>
<p>: 新年</p>
<p>xin1nian2</p>
<p>New year.</p>
<p> </p>
<p>: 新衣服</p>
<p>xin1yi1fu5</p>
<p>New clothing.</p>
<p> </p>
<p>: 新房子</p>
<p>xin1fang2zi5</p>
<p>New house.</p>
<p> </p>
<p>: 新电脑</p>
<p>xin1dian4nao3</p>
<p>New ...
<p>Newbie - When are you Coming to Hong Kong?</p>
<p><br /></p>
<p>A: 你哪天来香港?</p>
<p>ni3nei3tian1lai2Xiang1gang3?</p>
<p>What day are you coming to Hong Kong?</p>
<p> </p>
<p>B: 我十一月二号来。</p>
<p>wo3shi2 yi1 yue4er4hao4lai2.</p>
<p>I'm coming on November ...
<p>Beijing Standard Time - Quirky Ways of Staying Warm in China</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Giving Gifts in China</p>
<p><br /></p>
<p>: 谐音</p>
<p>xie2yin1</p>
<p>Similar sound.</p>
<p> </p>
<p>: 钟</p>
<p>zhong1</p>
<p>Clock.</p>
<p> </p>
<p>: 送终</p>
<p>song4zhong1</p>
<p>To pay one's last respects.</p>
<p> </p>
<p>: 最终</p>
<p>zui4zhong1</p>
<p>In ...
Please wait...