Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Learn Chinese - ChinesePod: Episodes

<p>Qing Wen - Number One Idioms</p>
<p><br /></p>
<p>: 成语</p>
<p>cheng2yu3</p>
<p>Idiom.</p>
<p> </p>
<p>: 一心一意</p>
<p>yi1xin1yi1yi4</p>
<p>Wholeheartedly.</p>
<p> </p>
<p>: 经常用在爱情上面。</p>
<p>jing1chang2yong4zai4ai4qing2shang4mian5.</p>
<p>It's often ...
<p>Newbie - Serving Tea</p>
<p><br /></p>
<p>A: 王小姐,请坐!</p>
<p>Wang2 Xiao3jie5,qing3zuo4!</p>
<p>Miss Wang, please sit!</p>
<p> </p>
<p>A: 请喝茶!</p>
<p>qing3he1cha2!</p>
<p>Please drink some tea!</p>
<p> </p>
<p>B: 谢谢!</p>
<p>xie4xie5!</p>
<p>Thank you!</p>
<p> ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Solar Terms</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Why, Oh, Why?</p>
<p><br /></p>
<p>: 为什么</p>
<p>wei4shen2me5</p>
<p>Why?</p>
<p> </p>
<p>: 你为什么想学中文?</p>
<p>ni3wei4shen2me5xiang3xue2Zhong1wen2?</p>
<p>Why do you want to learn Chinese?</p>
<p> </p>
<p>: 你为什么不开车?</p>
<p>ni3wei4shen2me5bu4kai1che1?</p>
<p>Why ...
<p>Newbie - Saying Goodbye</p>
<p><br /></p>
<p>A: 不好意思,我先走了。</p>
<p>bu4hao3yi4si5,wo3xian1zou3le5.</p>
<p>Sorry, I have to go.</p>
<p> </p>
<p>B: 什么?</p>
<p>shen2me5?</p>
<p>What?</p>
<p> </p>
<p>A: 我先走了。</p>
<p>wo3xian1zou3le5.</p>
<p>I have ...
<p>News and Features - Lesson Page Upgrade, Video Lessons and a New Office!</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - A Qing Wen to Our Listeners</p>
<p><br /></p>
<p>: 两百四十多集。</p>
<p>liang3bai3si4shi2duo1ji2.</p>
<p>More than 240 episodes.</p>
<p> </p>
<p>: 中文博大精深。</p>
<p>Zhong1wen2bo2da4jing1shen1.</p>
<p>The Chinese language is extensive and profound.</p>
<p> ...
<p>Newbie - Come In, Please</p>
<p><br /></p>
<p>A: 请进!</p>
<p>qing3jin4!</p>
<p>Please come in!</p>
<p> </p>
<p>B: 请问你是王先生吗?</p>
<p>qing3wen4ni3shi4Wang2 xian1sheng5ma5?</p>
<p>Excuse me, are you Mr. Wang?</p>
<p> </p>
<p>A: 是。你是Sandy吗?</p>
<p>shi4.ni3shi4Sandyma5?</p>
<p>Yes. ...
<p>Beijing Standard Time - A Tour of the Chinese Underworld (Part Two)</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Email Terms and Composition</p>
<p><br /></p>
<p>: 邮件</p>
<p>you2jian4</p>
<p>Email.</p>
<p> </p>
<p>: 伊妹儿</p>
<p>yi1mei4er2</p>
<p>Email.</p>
<p> </p>
<p>: 邮件主题</p>
<p>you2jian4zhu3ti2</p>
<p>Email subject.</p>
<p> </p>
<p>: 邮箱地址</p>
<p>you2xiang1di4zhi3</p>
<p>Email ...
<p>Newbie - How Much is Your Car?</p>
<p><br /></p>
<p>A: 你的车多少钱?</p>
<p>ni3 de5che1duo1shao3 qian2?</p>
<p>How much did your car cost?</p>
<p> </p>
<p>B: 八万。你的呢?</p>
<p>ba1 wan4.ni3 de5ne5?</p>
<p>80,000. How about yours?</p>
<p> </p>
<p>A: 一百万。</p>
<p>yi1 ...
<p>Beijing Standard Time - A Tour of the Chinese Underworld (Part One)</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Onomatopoeias</p>
<p><br /></p>
<p>: 叫声</p>
<p>jiao4sheng1</p>
<p>Sound.</p>
<p> </p>
<p>: 象声词</p>
<p>xiang4sheng1ci2</p>
<p>Onomatopoeia.</p>
<p> </p>
<p>: 会看起来很生动。</p>
<p>hui4kan4 qi3lai2hen3sheng1dong4.</p>
<p>They appear very vivid.</p>
<p> ...
<p>News and Features - The ChinesePod Royal Sampler</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Salaries and Income</p>
<p><br /></p>
<p>: 工资</p>
<p>gong1zi1</p>
<p>Salary.</p>
<p> </p>
<p>: 你一个月工资多少?</p>
<p>ni3yi1ge5yue4gong1zi1duo1shao5?</p>
<p>How much is your monthly salary?</p>
<p> </p>
<p>: 是我定的。</p>
<p>shi4wo3ding4de5.</p>
<p>I ...
<p>Newbie - Cola and Milk Prices</p>
<p><br /></p>
<p>A: 可乐多少钱?</p>
<p>ke3le4duo1shao3 qian2?</p>
<p>How much is cola?</p>
<p> </p>
<p>B: 三块五。</p>
<p>san1kuai4wu3.</p>
<p>3.5 RMB.</p>
<p> </p>
<p>A: 牛奶呢?</p>
<p>niu2nai3ne5?</p>
<p>What about milk?</p>
<p> ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Chess</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Prices and Expenses</p>
<p><br /></p>
<p>: 价钱,代价,费用,成本</p>
<p>jia4qian5,dai4jia4,fei4yong4,cheng2ben3</p>
<p>Price, price, expenses, net cost.</p>
<p> </p>
<p>: 价钱,就是你买一件商品花的钱。</p>
<p>jia4qian5,jiu4shi4ni3mai3yi1jian4shang1pin3hua1de5qian2.</p>
<p>Price ...
<p>Beijing Standard Time - Chinese Empresses</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - International Currency</p>
<p><br /></p>
<p>: 钱</p>
<p>qian2</p>
<p>Money.</p>
<p> </p>
<p>: 货币</p>
<p>huo4bi4</p>
<p>Currency.</p>
<p> </p>
<p>: 人民币</p>
<p>Ren2min2bi4</p>
<p>RMB.</p>
<p> </p>
<p>: 在中文里面我们不会这样说。</p>
<p>zai4Zhong1wen2li3mian4wo3men5bu4hui4zhe4yang4shuo1.</p>
<p>In ...
Please wait...