Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Learn Chinese - ChinesePod: Episodes

<p>News and Features - 100K Strong Foundation</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - 后悔 VS 遗憾</p>
<p><br /></p>
<p>: 后悔</p>
<p>hou4hui3</p>
<p>to regret</p>
<p> </p>
<p>: 对于你爷爷的过世,我很后悔。</p>
<p>dui4yu2ni3ye2ye5de5guo4shi4,wo3hen3hou4hui3。</p>
<p>I regret that your grandfather has passed away.</p>
<p> </p>
<p>: ...
<p>Qing Wen - 考察 and 考查</p>
<p><br /></p>
<p>: 考察</p>
<p>kao3cha2</p>
<p>to inspect, to make an investigatiion</p>
<p> </p>
<p>: 专家们实地考察过了,那个地方很适合建厂。</p>
<p>zhuan1jia1men5shi2di4kao3cha2guo4le5,na4ge5di4fang5hen3shi4he2jian4chang3。</p>
<p>The ...
<p>News and Features - Greetings from Two Visiting Cpod Users</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>News and Features - An American Seismologist in China</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Get "Famous"</p>
<p><br /></p>
<p>: 著名</p>
<p>zhu4ming2</p>
<p>famous</p>
<p> </p>
<p>: 长城是世界著名建筑之一。</p>
<p>chang2cheng2shi4shi4jie4zhu4ming2jian4zhu4zhi1yi1。</p>
<p>The Great Wall is one of the famous constructions in the world.</p>
<p> ...
<p>Qing Wen - The Usage of "来"</p>
<p><br /></p>
<p>: 来</p>
<p>lai2</p>
<p>to come</p>
<p> </p>
<p>: 我来上海一年了。</p>
<p>wo3lai2Shang4hai3yi1 nian2le5。</p>
<p>I came to Shanghai a year ago.</p>
<p> </p>
<p>: 从来</p>
<p>cong2lai2</p>
<p>from the past till the ...
<p>Qing Wen - All about "But"</p>
<p><br /></p>
<p>: 你说得很对,但是不该用那种态度。</p>
<p>ni3shuo1de5hen3dui4,dan4shi4bu4 gai1yong4na4 zhong3tai4du5。</p>
<p>You are right, but you shouldn't have that kind of attitude.</p>
<p> </p>
<p>: 你说得很对,可是不该用那种态度。</p>
<p>ni3shuo1de5hen3dui4,ke3shi4bu4 ...
<p>Qing Wen - "Continue" and "Very"</p>
<p><br /></p>
<p>: 继续</p>
<p>ji4xu4</p>
<p>continue</p>
<p> </p>
<p>: 我们明天继续讲解这篇课文。</p>
<p>wo3men5ming2tian1ji4xu4jiang3jie3zhe4pian1ke4wen2。</p>
<p>Tomorrow we will continue to explain this text.</p>
<p> </p>
<p>: ...
<p>News and Features - Goodbye to Shanell</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - "在 时间" and "中"</p>
<p><br /></p>
<p>: 在</p>
<p>zai4</p>
<p>at</p>
<p> </p>
<p>: 我在八点起床。</p>
<p>wo3zai4ba1dian3qi3chuang2。</p>
<p>I get up at 8 o'clock.</p>
<p> </p>
<p>: 他在周一说了这些话。</p>
<p>ta1zai4zhou1yi1shuo1le5zhe4xie1hua4。</p>
<p>He ...
<p>Qing Wen - Ways to Say "Stubborn"</p>
<p><br /></p>
<p>: 一根筋</p>
<p>yi1gen1jin1</p>
<p>inflexible</p>
<p> </p>
<p>: 你怎么回事?怎么老是一根筋地做事。</p>
<p>ni3zen3me5hui2shi4?zen3me5lao3shi5yi1gen1jin1de5zuo4shi4。</p>
<p>What's wrong with you? How ...
<p>Qing Wen - Which one is Which</p>
<p><br /></p>
<p>: 哪个</p>
<p>na3ge5</p>
<p>which one</p>
<p> </p>
<p>: 你说的是哪个单词?</p>
<p>ni3shuo1de5shi4na3ge5dan1ci2?</p>
<p>Which word are you saying?</p>
<p> </p>
<p>: 哪个人是新员工?</p>
<p>na3ge5ren2shi4xin1yuan2gong1?</p>
<p>Which ...
<p>Qing Wen - "Warm" and "Speechless"</p>
<p><br /></p>
<p>: 温暖</p>
<p>wen1nuan3</p>
<p>Warm</p>
<p> </p>
<p>: 上海的天气在五月份比较温暖。</p>
<p>Shang4hai3de5tian1qi4zai4wu3yue4fen4bi3jiao4wen1nuan3。</p>
<p>The weather in Shanghai in May is relatively warm.</p>
<p> ...
<p>Qing Wen - Goal!</p>
<p><br /></p>
<p>: 世界杯</p>
<p>shi4jie4bei1</p>
<p>The World Cup</p>
<p> </p>
<p>: 小组赛</p>
<p>xiao3zu3sai4</p>
<p>group stage</p>
<p> </p>
<p>: 淘汰赛</p>
<p>tao2tai4 sai4</p>
<p>knock-out stage</p>
<p> </p>
<p>: 热门</p>
<p>re4men2</p>
<p>favourite, ...
<p>Qing Wen - "Practice" Made Perfect</p>
<p><br /></p>
<p>: 练习小提琴。</p>
<p>lian4xi2xiao3ti2qin2。</p>
<p>practice the violin</p>
<p> </p>
<p>: 练习拉小提琴。</p>
<p>lian4xi2la1xiao3ti2qin2。</p>
<p>practice playing the violin</p>
<p> </p>
<p>: 练习汉语。</p>
<p>lian4xi2han4yu3。</p>
<p>practice ...
<p>Qing Wen - Do Your Measure Words Measure Up?</p>
<p><br /></p>
<p>: 一封信,一封电报,一封邮件。</p>
<p>yi1feng1xin4,yi1feng1dian4bao4,yi1feng1you2jian4。</p>
<p>a letter, a telegram, a piece of mail</p>
<p> </p>
<p>: 一首歌,一首诗,一首曲子。</p>
<p>yi1shou3ge1,yi1shou3shi1,yi1shou3qu3zi3。</p>
<p>a ...
<p>Qing Wen - Sorting Out the Situation</p>
<p><br /></p>
<p>: 状态:他今天的状态不好,只得了第五名。</p>
<p>zhuang4tai4:ta1jin1tian1de5zhuang4tai4bu4 hao3,zhi3de2 le5di4wu3ming2。</p>
<p>state: He is in a bad state today. He only got fifth place.</p>
<p> ...
<p>Qing Wen - You Can Handle the Truth</p>
<p><br /></p>
<p>: 说实话</p>
<p>shuo1 shi2hua4</p>
<p>to tell the truth</p>
<p> </p>
<p>: 老实说</p>
<p>lao3shi5 shuo1</p>
<p>speaking truthfully</p>
<p> </p>
<p>: 说实话,我真的已经没有办法了。</p>
<p>shuo1 shi2hua4,wo3zhen1de5yi3jing1mei2you3 ...
<p>Qing Wen - Documents, Documents, Documents</p>
<p><br /></p>
<p>: 表:申请表,工作表</p>
<p>biao3:shen1qing3biao3,gong1zuo4biao3</p>
<p>form, sheet: application form, worksheet</p>
<p> </p>
<p>: 单:存款单,报销单,成绩单</p>
<p>dan1:cun2kuan3dan1,bao4xiao1dan1,cheng2ji4dan1</p>
<p>slip, ...
Please wait...