Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 

Learn Chinese - ChinesePod: Episodes

<p>Qing Wen - 赶得上 or 来得及</p>
<p><br /></p>
<p>.: 赶得上</p>
<p>gan3de5shang4</p>
<p>to be able to catch (something).</p>
<p> </p>
<p>: 来得及</p>
<p>lai2de5ji2</p>
<p>to be able to do something on time.</p>
<p> </p>
<p>: 别急,我们赶得上那辆公交车。</p>
<p>bie2 ...
<p>Qing Wen - 标志 and 表示</p>
<p><br /></p>
<p>: 标志</p>
<p>biao1zhi4</p>
<p>sign; symbol; mark; to symbolize</p>
<p> </p>
<p>: 标志上写着“请勿入内”。</p>
<p>biao1zhi4shang4xie3zhe5“qing3wu4ru4nei4”。</p>
<p>The sign says "Please do not enter!"</p>
<p> ...
<p>Qing Wen - 出色 and 优秀</p>
<p><br /></p>
<p>: 出色</p>
<p>chu1se4</p>
<p>remarkable</p>
<p> </p>
<p>: 优秀</p>
<p>you1xiu4</p>
<p>outstanding; excellent</p>
<p> </p>
<p>: 他这次考试成绩非常出色。</p>
<p>ta1zhe4ci4kao3shi4cheng2ji4fei1chang2chu1se4。</p>
<p>His ...
<p>Qing Wen - 过程, 流程, 进程 and 历程</p>
<p><br /></p>
<p>: 过程</p>
<p>guo4cheng2</p>
<p>process</p>
<p> </p>
<p>: 有些植物的生长过程非常慢。</p>
<p>you3xie1zhi2wu4de5sheng1zhang3guo4cheng2fei1chang2man4。</p>
<p>Some plants have a very slow growing process.</p>
<p> ...
<p>Qing Wen - 有兴趣 and 有意思</p>
<p><br /></p>
<p>: 兴趣</p>
<p>xing4qu4</p>
<p>interest</p>
<p> </p>
<p>: 有兴趣</p>
<p>you3xing4qu4</p>
<p>to be interested</p>
<p> </p>
<p>: 你有兴趣去太空旅行吗?</p>
<p>ni3you3xing4qu4qu4tai4kong1lv3xing2ma5?</p>
<p>Are ...
<p>Qing Wen - 训练 or 培训</p>
<p><br /></p>
<p>: 训练</p>
<p>xun4lian4</p>
<p>training</p>
<p> </p>
<p>: 通过头脑训练我变得更聪明了。</p>
<p>tong1guo4tou2nao3xun4lian4wo3bian4de5geng4cong1ming5le5。</p>
<p>Through mental training I became smarter.</p>
<p> </p>
<p>: ...
<p>Qing Wen - 省得 vs 以免</p>
<p><br /></p>
<p>: 省得</p>
<p>sheng3de5</p>
<p>so as to save (or avoid)</p>
<p> </p>
<p>: 天好像要下雨了,记得带伞,省得到时候淋湿了。</p>
<p>tian1hao3xiang4yao4xia4yu3le5,ji4de5dai4san3,sheng3de5dao4shi2hou5lin2shi1le5。</p>
<p>It ...
<p>Qing Wen - 推行 vs 实施</p>
<p><br /></p>
<p>: 实施</p>
<p>shi2shi1</p>
<p>to implement, to carry out</p>
<p> </p>
<p>: 实施方案</p>
<p>shi2shi1fang1'an4</p>
<p>to implement a plan</p>
<p> </p>
<p>: 软件实施工程师</p>
<p>ruan3jian4shi2shi1gong1cheng2shi1</p>
<p>software ...
<p>Qing Wen - 吧 and 要不</p>
<p><br /></p>
<p>: 吧</p>
<p>ba5</p>
<p>(indicates suggestion, softens tone, expresses agreement, "I guess", pausing in a sentence, list an example)</p>
<p> </p>
<p>: 把你的意见说给我听听吧。</p>
<p>ba3ni3de5yi4jian4shuo1gei3wo3ting1ting5ba5。</p>
<p>Why ...
<p>Qing Wen - How to Say 'Blame' in Chinese</p>
<p><br /></p>
<p>: 怪</p>
<p>guai4</p>
<p>to blame</p>
<p> </p>
<p>: 今天迟到都怪你!</p>
<p>jin1tian1chi2dao4dou1guai4ni3!</p>
<p>It's all your fault that we are late today!</p>
<p> </p>
<p>: 你自己化妆那么长时间,还怪我?</p>
<p>ni3zi4ji3hua4zhuang1na4me5chang2 ...
<p>News and Features - 100K Strong Foundation</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - 后悔 VS 遗憾</p>
<p><br /></p>
<p>: 后悔</p>
<p>hou4hui3</p>
<p>to regret</p>
<p> </p>
<p>: 对于你爷爷的过世,我很后悔。</p>
<p>dui4yu2ni3ye2ye5de5guo4shi4,wo3hen3hou4hui3。</p>
<p>I regret that your grandfather has passed away.</p>
<p> </p>
<p>: ...
<p>Qing Wen - 考察 and 考查</p>
<p><br /></p>
<p>: 考察</p>
<p>kao3cha2</p>
<p>to inspect, to make an investigatiion</p>
<p> </p>
<p>: 专家们实地考察过了,那个地方很适合建厂。</p>
<p>zhuan1jia1men5shi2di4kao3cha2guo4le5,na4ge5di4fang5hen3shi4he2jian4chang3。</p>
<p>The ...
<p>News and Features - Greetings from Two Visiting Cpod Users</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>News and Features - An American Seismologist in China</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
<p>Qing Wen - Get "Famous"</p>
<p><br /></p>
<p>: 著名</p>
<p>zhu4ming2</p>
<p>famous</p>
<p> </p>
<p>: 长城是世界著名建筑之一。</p>
<p>chang2cheng2shi4shi4jie4zhu4ming2jian4zhu4zhi1yi1。</p>
<p>The Great Wall is one of the famous constructions in the world.</p>
<p> ...
<p>Qing Wen - The Usage of "来"</p>
<p><br /></p>
<p>: 来</p>
<p>lai2</p>
<p>to come</p>
<p> </p>
<p>: 我来上海一年了。</p>
<p>wo3lai2Shang4hai3yi1 nian2le5。</p>
<p>I came to Shanghai a year ago.</p>
<p> </p>
<p>: 从来</p>
<p>cong2lai2</p>
<p>from the past till the ...
<p>Qing Wen - All about "But"</p>
<p><br /></p>
<p>: 你说得很对,但是不该用那种态度。</p>
<p>ni3shuo1de5hen3dui4,dan4shi4bu4 gai1yong4na4 zhong3tai4du5。</p>
<p>You are right, but you shouldn't have that kind of attitude.</p>
<p> </p>
<p>: 你说得很对,可是不该用那种态度。</p>
<p>ni3shuo1de5hen3dui4,ke3shi4bu4 ...
<p>Qing Wen - "Continue" and "Very"</p>
<p><br /></p>
<p>: 继续</p>
<p>ji4xu4</p>
<p>continue</p>
<p> </p>
<p>: 我们明天继续讲解这篇课文。</p>
<p>wo3men5ming2tian1ji4xu4jiang3jie3zhe4pian1ke4wen2。</p>
<p>Tomorrow we will continue to explain this text.</p>
<p> </p>
<p>: ...
<p>News and Features - Goodbye to Shanell</p>
<p><br /></p>
<p><br /></p>
Please wait...