Splice-station-sidebar-header
No-podcasts
Ad
 
26
Nov
2011
Episode: Qing Wen - Essential Math Terms 
Learn Chinese - ChinesePod | 682 Episodes
Liked it:
---
<p>Qing Wen - Essential Math Terms</p>
<p><br /></p>
<p>: 数学</p>
<p>shu4xue2</p>
<p>Math.</p>
<p> </p>
<p>: 经常不及格。</p>
<p>jing1chang2bu4ji2ge2.</p>
<p>I often don't pass the tests.</p>
<p> </p>
<p>: Connie呢?我觉得你的数学应该还不错。</p>
<p>Conniene5?wo3jue2de5ni3 de5shu4xue2ying1gai1hai2 bu4cuo4.</p>
<p>What about Connie? I bet your math is pretty good.</p>
<p> </p>
<p>: 我以前很厉害,现在都忘了。</p>
<p>wo3yi3qian2hen3li4hai5,xian4zai4dou1wang4le5.</p>
<p>I used to be really great at it, but I've forgotten it all.</p>
<p> </p>
<p>: 加减乘除</p>
<p>jia1jian3cheng2chu2</p>
<p>Add, subtract, multiply, and divide.</p>
<p> </p>
<p>: 加</p>
<p>jia1</p>
<p>Add.</p>
<p> </p>
<p>: 一百加一百</p>
<p>yi1bai3jia1yi1bai3</p>
<p>100 plus 100.</p>
<p> </p>
<p>: 一加一</p>
<p>yi1jia1yi1</p>
<p>One plus one.</p>
<p> </p>
<p>: 二加二</p>
<p>er4jia1er4</p>
<p>Two plus two.</p>
<p> </p>
<p>: 减</p>
<p>jian3</p>
<p>Subtract.</p>
<p> </p>
<p>: 一百减九十</p>
<p>yi1bai3jian3jiu3shi2</p>
<p>100 minus 90.</p>
<p> </p>
<p>: 八减五</p>
<p>ba1jian3wu3</p>
<p>Eight minus five.</p>
<p> </p>
<p>: 三减二</p>
<p>san1jian3er4</p>
<p>Three minus three.</p>
<p> </p>
<p>: Greg,你的数学真的很差。</p>
<p>Greg,ni3 de5shu4xue2zhen1de5hen3cha4.</p>
<p>Greg, your math is really terrible.</p>
<p> </p>
<p>: 数字</p>
<p>shu4zi4</p>
<p>Number.</p>
<p> </p>
<p>: 学习</p>
<p>xue2xi2</p>
<p>Study.</p>
<p> </p>
<p>: 乘</p>
<p>cheng2</p>
<p>Multiply.</p>
<p> </p>
<p>: 一乘以二</p>
<p>yi1cheng2yi3er4</p>
<p>One times two.</p>
<p> </p>
<p>: 乘以</p>
<p>cheng2yi3</p>
<p>Multiply.</p>
<p> </p>
<p>: 除,除以</p>
<p>chu2,chu2yi3</p>
<p>Divide, divide.</p>
<p> </p>
<p>: 二十除以五</p>
<p>er4shi2chu2yi3wu3</p>
<p>20 divided by 5.</p>
<p> </p>
<p>: 等于</p>
<p>deng3yu2</p>
<p>Equals.</p>
<p> </p>
<p>: 一加一等于二。</p>
<p>yi1jia1yi1deng3yu2er4.</p>
<p>One plus one equals two.</p>
<p> </p>
<p>: 十九乘以十九等于多少?</p>
<p>shi2 jiu3cheng2yi3shi2 jiu3deng3yu2duo1shao5?</p>
<p>What is 19 times 19?</p>
<p> </p>
<p>: 三百六十一。</p>
<p>san1bai3 liu4shi2 yi1.</p>
<p>361.</p>
<p> </p>
<p>: 刚刚算过了。</p>
<p>gang1gang1suan4guo5 le5.</p>
<p>I just calculated it.</p>
<p> </p>
<p>: 九九乘法表</p>
<p>jiu3jiu3 cheng2fa3biao3</p>
<p>9x9 multiplication table.</p>
<p> </p>
<p>: 十一乘以十一,十二乘以十二......一直到,十九乘以十九,我们都要记住。</p>
<p>shi2 yi1cheng2yi3shi2 yi1,shi2 er4cheng2yi3shi2 er4......yi1zhi2dao4,shi2 jiu3cheng2yi3shi2 jiu3,wo3men5dou1yao4ji4zhu5.</p>
<p>11 times 11, 12 times 12...all the way up to 19 times 19. We had to memorize all of it.</p>
<p> </p>
<p>: 一年级的时候。</p>
<p>yi1nian2ji2de5 shi2hou5.</p>
<p>In first grade.</p>
<p> </p>
<p>: 大于</p>
<p>da4yu2</p>
<p>Greater than.</p>
<p> </p>
<p>: 小于</p>
<p>xiao3yu2</p>
<p>Less than.</p>
<p> </p>
<p>: 五大于三。</p>
<p>wu3da4yu2san1.</p>
<p>Five is greater than three.</p>
<p> </p>
<p>: 二的二次方。</p>
<p>er4de5er4ci4fang1.</p>
<p>Two to the second power.</p>
<p> </p>
<p>: 二的平方。</p>
<p>er4de5ping2fang1.</p>
<p>Two squared.</p>
<p> </p>
<p>: 二的三次方。</p>
<p>er4de5san1ci4fang1.</p>
<p>Two to the third power.</p>
<p> </p>
<p>: 二的一百次方。</p>
<p>er4de5yi1bai3 ci4 fang1.</p>
<p>Two to the hundredth power.</p>
<p> </p>
<p>: 零点一</p>
<p>ling2dian3yi1</p>
<p>0.1.</p>
<p> </p>
<p>: 九点九</p>
<p>jiu3dian3jiu3</p>
<p>9.9.</p>
<p> </p>
<p>: 九点九九</p>
<p>jiu3dian3jiu3jiu3</p>
<p>9.99.</p>
<p> </p>
<p>: 零点九</p>
<p>ling2dian3jiu3</p>
<p>0.9.</p>
<p> </p>
<p>: 百分比</p>
<p>bai3fen1bi3</p>
<p>Percentage.</p>
<p> </p>
<p>: 百分之一</p>
<p>bai3fen1zhi1yi1</p>
<p>One percent.</p>
<p> </p>
<p>: 百分之三十</p>
<p>bai3fen1zhi1san1shi2</p>
<p>30 percent.</p>
<p> </p>
<p>: 百分之百</p>
<p>bai3fen1zhi1bai3</p>
<p>100 percent.</p>
<p> </p>
<p>: 百分之两百</p>
<p>bai3fen1zhi1liang3bai3</p>
<p>200 percent.</p>
<p> </p>
<p>: 我很努力,我是花了百分之两百的努力。</p>
<p>wo3hen3nu3li4,wo3shi4hua1le5bai3fen1zhi1liang3bai3de5nu3li4.</p>
<p>I'm very hard working. I'll put in 200 percent effort.</p>
<p> </p>
<p>: 负数</p>
<p>fu4shu4</p>
<p>Negative number.</p>
<p> </p>
<p>: 负</p>
<p>fu4</p>
<p>Negative.</p>
<p> </p>
<p>: 负一</p>
<p>fu4yi1</p>
<p>Negative one.</p>
<p> </p>
<p>: 讲天气的时候,我们要说"零下"。</p>
<p>jiang3tian1qi4de5 shi2hou5,wo3men5yao4shuo1"ling2xia4".</p>
<p>When talking about weather, we use "below zero."</p>
<p> </p>
<p>: 几分之几</p>
<p>ji3fen1zhi1ji3</p>
<p>Fraction.</p>
<p> </p>
<p>: 五分之三</p>
<p>wu3fen1zhi1san1</p>
<p>Three over five, three fifths.</p>
<p> </p>
<p>: 这个要完全相反。</p>
<p>zhe4 ge5yao4wan2quan2xiang1fan3.</p>
<p>This is completely opposite.</p>
<p> </p>
<p>: 十分之一</p>
<p>shi2fen1zhi1yi1</p>
<p>One over 10, one tenth.</p>
<p> </p>
<p>: 四分之一</p>
<p>si4fen1zhi1yi1</p>
<p>One over four, one fourth.</p>
<p> </p>
<p>: 三分之一</p>
<p>san1fen1zhi1yi1</p>
<p>One over three, one third.</p>
<p> </p>
<p>: 比</p>
<p>bi3</p>
<p>Compare.</p>
<p> </p>
<p>: 二比一</p>
<p>er4bi3yi1</p>
<p>Two to one.</p>
<p> </p>
<p>: 在比赛的时候,经常用到。</p>
<p>zai4bi3sai4de5 shi2hou5,jing1chang2yong4dao4.</p>
<p>It's often used during competitions.</p>
<p> </p>
<p>: 三十比三十</p>
<p>san1shi2bi3san1shi2</p>
<p>30 to 30.</p>
<p> </p>
<p>: 一千万</p>
<p>yi1qian1 wan4</p>
<p>10,000,000.</p>
<p> </p>
<p>: 一万</p>
<p>yi1 wan4</p>
<p>10,000.</p>
<p> </p>
Link to this Episode
Promote this show on your site
Dailysplice_badge
 

 
Add Your Comment:
simple_captcha.jpg
(type the code from the image)
Please wait...